Janina

Groska

03/06/1919

Checiny

ledig

Cheziny

Polen

Landwirtschaftliche Arbeiter/in

48.2130826

11.9347927

Poigenberg