Hrychory

Holoweckyj

25/06/1912

Dorohytschiwka

verheiratet

Dorohytschiwka

Ukraine

Landarbeiter/in

48.3115298

11.7423613

Goldach